גולש/ת יקר/ה,

אנו מודים לך על כי בחרת להשתמש לאתר  Bossproblem
בכל שאלה או בקשה הנוגעת לשימוש באתר נא לפנות דרך צור קשר
למען כיבוד זכויות כל הצדדים, נבקש שתקדיש/י רגע לקריאת תנאי השימוש הקצרים שלהלן, המנוסחים בשפה בהירה וקולחת. גלישה נעימה ופוריה!
הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך באתר ויהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין אורית-קלייר ארזי / בוספרובלם.
במסגרת תקנון זה “גולש/ת” הוא כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו.
אורית-קלייר ארזי היא בעלי האתר, לרבות מנהליה, עובדיה וכל מי מטעמה.
כל האמור בתקנון זה בלשון זכר – אף נקבה במשמע. כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד – אף רבים במשמע.

גלישה ו/או כניסה לאתר ו/או שימוש בשירותים מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאי תקנון זה. אם אינך מסכימ/ה לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי/ת לעשות שימוש באתר  Bossproblem ו/או בשירותיו לכל מטרה שהיא. אורית-קלייר ארזי שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר.
זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר  Bossproblem הינם של אורית-קלייר ארזי. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק ממנו, אלא בהיתר מראש ובכתב.
מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני על כל תכני האתר ועל סימניו המסחריים הינם של BossProblem ואורית-קלייר ארזי בלבד. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל להציג בפומבי או למסור לצד שלישי, בכל אופן שהוא ובכל פורמט שהוא, את המידע ו/או כל חלק הימנו.
אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק ממנו, אלא בהיתר מראש ובכתב.
הגולש/ת מצהיר/ה כי ידוע לו/ה שכל מידע, טקסט, וכל חומר אחר שפורסם או נשלח על ידו/ה הוא באחריותו/ה הבלעדית, והגולש/ת אחראי/ת באופן בלעדי לתוכן ההודעות שהועלו ו/או נשלחו על ידו/ה לאתר ו/או למי משירותיו. הגולש/ת מתחייב/ת כי כל הודעה, מסר וכל חומר אחר/ יהיו הולמים ולא יפגעו בכל זכות של אדם אחר, לרבות זכויות קניין רוחני. הגולש/ת לא יעלה/תעלה לאתר ו/או ישלח/תשלח באמצעותו כל חומר בלתי חוקי ו/או חומר שעלול לפגוע ו/או להטריד גולשים אחרים, ו/או חומר פרסומי ומסחרי כלשהו, ולא ינהג/תנהג בכל דרך העלולה לגרום נזקים לאורית-קלייר ארזי .
הגולש/ת לא יעלה/תעלה לאתר  Bossproblem  ולכל שירות בו כל תוכן המהווה תכנים אסורים .
בנוסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, מצהיר/ה כל גולש/ת ומתחייב/ת כלפי אורית-קלייר ארזי כדלקמן:
– לא להשתמש ו/או להעלות לאתר תכנים ו/או תמונות ו/או קטעי וידאו אשר מכילים אופי מאיים, בוטה, גזעני, או מעליב, או חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה או שעלול לפגוע ברגשות הציבור;
– לא להציק לגולשים אחרים בבקשות מטרידות ובאמירות מגונות;
– לא לכלול בתכני הגולשים המועלים על ידם  חומר כלשהו המהווה פגיעה בפרטיות ו/או חדירה אליה, המרדה, הטעיה, הפרת זכויות יוצרים, זכויות מבצעים, הפרת סימנים ושמות מסחריים, מדגמים, פטנטים וכו’, הפרת זכויות אחרות כלשהן של צדדים שלישיים, עוולות מסחריות ו/או פגיעה בזכות לשם טוב, ו/או פגיעה בזכויות חוזיות ו/או בחובות אמון לאחרים ו/או הפרה אחרת של כל דין;
– כי במידה והגולש/ת יפר/תפר זכויות יוצרים מכל סוג בכל הקשור לאתר ו/או לכל שירות אחר של אורית-קלייר ארזי , כאשר היא אינה הבעלים החוקיים של כל הזכויות בתכנים המועלים ובקשר עימם, היא מייפה את כוחה של אורית-קלייר ארזי  להסיר מעצמה כל אחריות ולהעביר אל הגולש/ת כל תביעה בנושא;
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית אורית-קלייר ארזי  לתבוע ממפר/ת הזכויות כאמור, שיפוי בגין הנזקים שנגרמו לה.
– כי ידוע לגולש/ת שכל מידע וכל חומר אחר שפורסם או הועלה על ידו/ה לאתר ו/או לכל שירות אחר של אורית-קלייר ארזי בצורה פרטית הוא באחריותו/ה הבלעדית והוא/היא אחראי/ת בלעדית לתוכן שהועלה;
– לא להציף תגובות או פורומים ו/או כל שירות אחר בהודעות סרק ו/או בהודעות חוזרות, באופן הפוגע בשימוש באותו שירות;
– לא להעלות תכנים שיש בהם שידור של “דואר זבל”, “SPAM”
– לא לעשות שימוש בשפה בוטה או גסה, שעשויה להעליב או לפגוע בגולשים אחרים בפורום;
– לא להטריד גולשים אחרים בפורום, לא לפגוע בגולשים אחרים ולא לעבור על החוק בדרך אחרת;
– לא להעלות לאתר חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל;
– לא להעלות לאתר חומר שידוע לגולש/ת שהוא שקרי או מטעה.
– לא לכלול כל חומר המהווה לשון הרע על אדם;
– לא לכלול כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין;
– לא להסית לגזענות, לפגיעה באדם אחר, לרצח או לעבירה על החוק;
– לא לפרסם פרטים אישים של גולשים אחרים או מספר טלפון;
– לא לערוך ו/או לפרסם כל פרסום מסחרי, סקרים או תחרויות באמצעות פורומים ו/או כל שירות אחר באתר  Bossproblem;
– לא להשתמש בשירותים של אורית-קלייר ארזי  לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים עפ”י כל דין;
– לא לחדור לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או להעביר תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב (“וירוס”), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals) ,יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו”ב, למחשבים אחרים ו/או להשתמש או להפריע למחשבים אחרים בניגוד לחוק המחשבים, התשנ”ה – 1995;
– לא לכלול כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
– לא לכלול כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ”א- 1981;
– לא להפנות לכל קישור (link) או לתת הפניה אחרת לחומר שפירסומו נאסר לפי מסמך זה.

גולשים שיתנהגו בניגוד לאיזה מהתחייבויותיהם כמפורט לעיל – יחסמו, התכנים שהעלוה – יוסרו, ואורית-קלייר ארזי  תהיה רשאית לחסום אותם ולמנוע מהם לגלוש באתר  .com ולצרוך שירותים באמצעותו. גולש/ת שיורחקו על ידי אורית-קלייר ארזי  ו/או נמנעה כניסתו/ה לא יורשה/תורשה לחזור ולגלוש גם תחת שם משתמש אחר.

תודה על תשומת הלב
גלישה נעימה ופוריה!